Svenske kennelklubben (SKK) om farlige hunder og om raseforbud.

Farliga hundar – frågor och svar
På Svenska Kennelklubben får vi ofta frågor om "kamphundar", hundbett, farliga och aggressiva raser och oansvariga hundägare. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar på dem.
Farliga raser, olämpliga hundar

Finns det farliga raser?
Generellt sett finns inga farliga hundraser, men det finns raser med egenskaper som man ska vara medveten om. I fel händer och med fel hantering kan en hund bita. Olämpliga hundägare kan träna de flesta hundar till att bli mer eller mindre farliga för sin omgivning. Svenska Kennelklubben försöker underlätta för blivande hundägare att hitta information om olika hundraser och att välja rätt ras, bland annat genom webbplatsen Köpahund.se.

Är farliga hundar ett samhällsproblem?
Vi ser det som ett problem om människor inte känner sig trygga i samhället på grund av hunden. För 15 000 år sedan tog vi till oss hunden som ett redskap, sällskap och en hjälp i vardagen. Synen på hunden som betydelsefull för människan vill vi värna om. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att få hundar är farliga för sin omgivning. Men hundar som hanteras fel kan bli ett samhällsproblem och leda till förbud och inskränkningar i hundägandet, och det vill SKK motarbeta.

Hur många farliga hundar finns det?
Någon sådan statistik finns inte. I Sverige finns cirka 780 000 hundar, inräknat både rashundar och blandraser (SCB 2012). Det är väldigt få av dessa hundar som är farliga. Många hundar kan dessvärre bli farliga med fel hantering.

Finns det ofarliga hundraser?
Alla hundar kan bitas. Små raser ger små problem och stora raser ger stora problem. Alla hundar, små som stora, ska hanteras på rätt sätt. Som hundägare har man ett strikt hundägaransvar, man är alltid ansvarig för skador som den egna hunden orsakar, oavsett vem som vid tillfället har hand om hunden eller om hunden har blivit provocerad eller inte.

Hur definieras farlig/olämplig hund?
Det finns raser som är mindre lämpliga för en person som inte har haft hund tidigare. Varje hundras är framavlad för något visst ändamål, exempelvis för att vakta eller för jakt. Som köpare ska man ta reda på vad det är man köper, och som säljare måste man ta ansvar för vad det är man säljer. Alla hundar kräver också träning och stimulans i form av uppfostran, aktivitet, sällskap och kärlek. Annars kan hunden utveckla beteenden som är oönskade eller i värsta fall farliga.

Vilka raser är mer olämpliga än andra?
En ras/hund kan vara olämplig om den inte passar sin ägare. Det kan vara vaktande hundar, bergs- och herdehundar och stora hundar med både kraft och styrka som kan göra det omöjligt för ägaren att ha full kontroll över sin hund. Okontrollerade hundar kan andra människor bli rädda för och känna sig otrygga i närheten av.

Vad gör SKK åt olämpliga hundar och hundägare?
Svenska Kennelklubben samarbetar med polisen, landets länsstyrelser och andra myndigheter och organisationer, och är remissinstans i frågor som rör hund och hundhållning. Vi försöker på olika sätt informera om hundägarens ansvar och arbeta förebyggande. Vi arrangerar utbildningar för såväl hundköpare som hundägare och uppfödare. Mer information finns på SKKs webbplats skk.se och på våra klubbars hemsidor.

Sverige är världsledande när det gäller dokumentation av hundars mentalitet. Svenska Kennelklubben har gjort stora satsningar på att utveckla tester av hundars beteende. Mentalbeskrivning hund (MH) har använts sedan 1997. Syftet är i första hand att använda MH som underlag i avelsarbetet. Efterfrågan på MH har ökat, såväl vad det gäller antal hundar som olika raser. SKK tog för några år sedan fram en ny officiell mentalbeskrivning, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH), som är öppen för alla hundar (läs mer om BPH nedan).

SKK har även inom organisationen en rapporteringsskyldighet vad det gäller hundar med dåligt temperament. Hundar som uppvisar oacceptabelt beteende kan få avels- och tävlingsspärr.

Vad är BPH?
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, syftar till öka kunskapen om hundens mentalitet och hur den reagerar i olika situationer. BPH vänder sig till både uppfödare och enskilda hundägare som vill lära sig mer om den egna hundens beteende. BPH-banan innehåller åtta olika moment där man bland annat kan utläsa hundens vilja att ta kontakt med främmande personer, behov av att ”hävda sig” etc. Utifrån de reaktioner hunden visar vid de olika momenten får hundägaren en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.

Hundbett

Varför biter hundar?
Det kan finnas många olika anledningar. En hund kan bita i samband med lek, då den vill säga ifrån, kommunicera eller markera. Hunden kan också bita när den blir skrämd eller känner sig stressad och hotad.

Hur vanligt är det att en hund biter en människa?
Enligt Socialstyrelsen (2014) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skadas varje år ungefär 10 000 människor så allvarligt av hundar att de behöver uppsöka ett akutsjukhus. Den vanligaste orsaken är hundbett, med cirka 4 750 fall per år. Oftast har den person som skadats gått emellan i ett hundslagsmål. Den näst vanligaste orsaken är att hunden har bitit under lek. Hälften av de som skadas har halkat, ramlat eller dragits omkull av sin hund. Det finns också de som har blivit rivna av sin hund eller påsprungna av sin eller någon annans hund. I runt 7 procent av de redovisade fallen har en hund oprovocerat bitit en människa. Dödsfall förekommer men är sällsynt. Fler människor skadas i samband med ridning eller annan hästhantering. Likaså i fotboll, ishockey och utförsåkningen är siffran högre.

Vi har inte tillgång till någon aktuell, samlad statistik om hur ofta kamphundar är inblandade. År 2005 rapporterade 21 polismyndigheter in 2191 ärenden avseende tillsyn över hundar samt brott där hund använts som hjälpmedel. Av dessa var 140 stycken (6,5 %) angrepp mot människor och djur med kamphund. Året därpå inrapporterades 2304 ärenden och 136 stycken (6 %) angrepp mot människor och djur med kamphund.

Har antalet bitna/skadade ökat?
Varje år skadas runt 5000 personer av hundbett, men oftast i samband lek eller med att man försöker stoppa ett hundslagsmål. Det är inte en särskilt hög siffra om man jämför med hur många som skadas i trafiken, i hemmet, i vården eller skolan, i samband med idrottsutövning etc. Men en enda olycka är en olycka för mycket. Vi uppfattar det som att benägenheten att anmäla när något händer har ökat. Vi upplever också att vissa typer av hundar får större uppmärksamhet i medierna än andra.

Hur vanligt är det att en hund biter en annan hund?
Det finns ingen aktuell statistik som ger svar på den frågan. Dessvärre sker det olyckor. Inte sällan beror det på att vi hundägare tvingar in våra hundar i situationer som de aldrig själva skulle välja. Vi måste respektera att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra. SKK förespråkar koppeltvång i tättbebyggt område.

Förespråkar SKK munkorg på hundar som vill bita?
Som en del i processen: föreläggande, omplacering, koppeltvång, munkorg och avlivning. Är hunden en samhällsfara och anfaller oprovocerat ska den avlivas.

Är det inte alldeles för många hundar som förekommer i statistiken?
Absolut! Statistik kan tolkas på många sätt och det finns inga kompletta uppgifter som ger en rättvisande bild av problemet med hundar som biter. Det behövs mer information om hundrasers olika beteende, om säljarens ansvar och om hundägarens.

Hundägarproblem

Enligt SKK verkar problemet vara hundägarna?
Majoriteten av de olyckor som sker beror på brister hos hundägaren. Vi arbetar för en ökad kunskap om vad det innebär att äga hund, och om vilket ansvar man har som hundägare. Likaså att praktisera den lag som redan finns.

Vilken sorts människor attraheras av ”konstiga” eller farliga hundar?
Alla attraheras vi av olika hundraser och hundtyper, men många fokuserar på hundens utseende och glömmer bort hundrasens egenskaper och historia. Det är viktigt att rätt hund – inte bara i temperament och beteende utan även när det gäller storlek, motion, pälsvård osv. – kommer till rätt person. I fel händer och med selektiv avel kan de flesta hundar bli farliga. Det gäller att som hundägare uppfostra och aktivera hunden, träna den att hantera olika situationer och ge den sällskap och rätt omvårdnad. Det är också viktigt att inte uppmuntra till felaktiga beteenden.

Är det ett invandrarproblem med hundar som biter?
Det kan vi inte påstå, brister i hundhållning finns hos alla grupper.

Är det dags för körkort/licens för hundägare?
Utbildning är bra för både hund och ägare, och kan göra oss till bättre hundägare som tar mer ansvar. Svenska Kennelklubben arbetar dock inte i dagsläget för ett obligatoriskt hundkörkort. Varje år väljer tusentals hundägare frivilligt att gå kurs i vardagslydnad, och utbildar både sig själva och sin hund på andra sätt. En viktig aktör är Svenska Brukshundklubben (SBK) som håller kurser för alla hundar och hundägare.

En farlig hund är som ett oladdat vapen, och vapen får inte vem som helst inneha.
Vi förstår resonemanget, men det är ändå skillnad mellan en hund och ett vapen. Trots att det krävs licens för att inneha ett skjutvapen, finns det en mängd illegala vapen på marknaden. Bakom varje olycka som sker med ett vapen finns en människa, och bakom varje hund finns en ansvarig hundägare.

När kommer SKK att reagera? Måste ett barn bli ihjälbitet för att en ras ska kunna förbjudas?
Vi är medvetna om problemen och agerar redan idag. I första hand genom att arbeta förebyggande – vi sprider information, håller utbildningar och samarbetar med olika myndigheter. Ett enda bett är ett bett för mycket, men att för den skull bestraffa alla hundägare eller vissa typer av hundar ser vi inte som rätt lösning på problemet. Vi vädjar till alla hundägare att följa de lagar som redan finns. Svenska Kennelklubben kan inte ta ansvar för landets alla hundägare. Vi är ingen myndighet utan en intresseorganisation för hundägare.

Vilken information ger SKK till hundägare och valpköpare?
Vi försöker på många sätt sprida information om hundrasernas olika bakgrunder, typiska egenskaper och mentalitet. Vi ger råd till blivande hundägare om hur man väljer rätt hund. Vi berättar också om vilka regler man ska följa och vilket ansvar man har som hundägare. Vi tar fram informationsbroschyrer som Välkommen valp, Hund i stan och 12 smarta råd till hundägare och driver kampanjer för att öka hundägaransvaret. Våra olika klubbar arrangerar varje år tusentals kurser, hundutställningar och olika prov och tävlingar där hundens temperament alltid är viktigt. I satsningen ingår också vår uppfödarutbildning och våra kennelkonsulenter som varje år gör över 3 000 besök hos SKKs uppfödare.

Kamphundar och andra raser

Vad är en kamphund?
Kamphund är ett begrepp som tyvärr används med stor vårdslöshet – om rashundar, blandraser eller hundar med ett visst utseende eller beteende. Ordet kamphund kan innefatta alla de olika hundtyper och hundraser som över hela världen och i alla tider har använts till olika slags kamper, som till exempel hund-, björn- och tjurhetsningar. En ”kamphund” kan alltså vara en hundtyp som historiskt har använts för detta ändamål, men som i dag är en utpräglad sällskaps- och familjehund. En aggressiv blandrashund som saknar denna rashistoria är enligt vår uppfattning ingen kamphund i ordets rätta bemärkelse. Däremot kan det vara en hund som har stora förutsättningar att bli farlig.

Förekommer hundkamper i Sverige?
Hundkamper är förbjudna i Sverige och i de flesta länder. Om det sker så sker det illegalt och det har SKK ingen vetskap om, vi hänvisar till polisen.

American pit bull terrier, är det en ras?
American pit bull terrier kallas även pitbullterrier eller pitbull. Det är en hundvariant som härstammar från de engelska bull- och terrierhundarna och inkorsningar av andra hundar för att åstadkomma en stor och kraftig hund med mycket kamplust. Pitbullterriern har använts och används som familje- och gårdshund samt till organiserade hundslagsmål. American pit bull terrier har sedan slutet av 1898 stambokförts i den till American Kennel Club konkurrerande kennelorganisationen, United Kennel Club. Rasen är inte registrerad hos SKK och inte erkänd av vår moderorganisation FCI. Många pitbulls är oregistrerade hundar, och det kan vara svårt att fastställa om det är en american pit bull terrier eller en blandras.

Vad är en american staffordshire terrier, amstaff?
Hundrasen härstammar från pitbullterriern, som i sin tur antas ha uppstått genom korsning mellan bulldogg och terrier på 1800-talet. Även om rasen har en historia som kamphund, har den sedan den erkändes som självständig ras av Amerikanska Kennelklubben 1936 avlats för egenskaper som gör den till en bra familjehund. Namnet har den fått på grund av sitt nära släktskap med den engelska staffordshire bullterriern. 1991 registrerades den första american staffordshire terriern, eller amstaffen som den ofta kallas, i Svenska Kennelklubben. Se bild på rasen här: Köpahund.se

En amstaff passar bäst hos en hundkunnig person. Den kräver en fast och konsekvent uppfostran. Att gå på kurs rekommenderas starkt. Med tanke på rasens bakgrund måste man som ägare vara extra ansvarsfull och visa stor hänsyn mot sin omgivning. Besök gärna rasklubbens webbplats för mer information.

Antalet american staffordshire terrier i Sverige år 2014 uppskattas till omkring 3 300 individer.

Vad är en bullterrier?
Det är en engelsk hundras som uppkom kring 1860 genom en uppfödare i Birmingham. Bullterriern är numera en renodlad sällskaps- och utställningshund. Den förekommer i två storlekar: bullterrier och miniatyrbullterrier (den senare får inte vara högre än 35,5 cm). Det var över 100 år sedan bullterriern användes i organiserade hundkamper. Antalet bullterrier i Sverige år 2014 uppskattas till ca 1 300 individer. Antalet miniatyrbullterrier i Sverige 2014 uppskattas till ca 450 individer. Se bild på rasen här: Köpahund.se

Vad är en staffordshire bullterrier?
Staffordshire bullterrier kallas ofta för staff/staffe. Rasen härstammar från de bull- och terrierhundar som förekom i Midlands i England och som bland annat användes i hundkamper. När hundhetsning förbjöds föddes tanken på att dessa mycket uppskattade hundar skulle kunna bli en ny erkänd hundras. 1935 godkändes rasen av den engelska kennelklubben, och då registrerades drygt 600 hundar av olika typ och bakgrund. Staffordshire bullterrier blev snabbt mycket populär och älskad och är i dag en av de tio vanligaste raserna i England. I Sverige är rasen en utpräglad sällskaps- och utställningshund. Antalet staffordshire bullterrier i Sverige år 2014 uppskattas till omkring 5 500 individer. Se bild på rasen här: Köpahund.se

SKK hade tidigare ett kamphundslexikon på webbplatsen, är det borttaget?
Ja, det tog vi bort för en tid sedan då bostadsföretagen missbrukade delar av det. Bland annat förekom det att man införde förbud mot att inneha de hundraser som nämndes i texten.

Rasförbud

Varför kan ni inte förbjuda en viss ras?
Svenska Kennelklubben kan inte förbjuda en hundras, vi är inte en myndighet som kan lagstifta. Problemen är dessutom sällan rasbundna utan ligger hos enskilda hundar och hundägare. Är det en blandras som förorsakar problem kan hunden hamna mellan ”två stolar” och gå fri/inte bestraffas. Den individ som är en samhällsfara – hund eller ägare – ska utredas av polisen. Det är hunden och dess ägare som eventuellt ska bestraffas, inte kollektivet.

Vill SKK förbjuda någon ras?
I många av de fall som rapporteras och som medierna fokuserar på är hundar av blandrastyp inblandade. Om olyckor där hundar är inblandade hade försvunnit genom ett rasförbud, hade vi förordat det för många år sedan. Vi betraktar detta som ett individproblem, som är kopplat till enskilda hundar och hundägare.

Det finns rasförbud i andra länder, varför kan vi inte ha det i Sverige?
Ja, det finns bland annat i Norge och Danmark. I Danmark infördes förbud för 13 raser 2010. Dock visar en rapport gjord av veterinär Iben Meyer och professor i etologi Björn Forkman 2013 att det varken har blivit bättre eller sämre vad gäller hundangrepp i Danmark. I vissa länder har förbudet upphört eftersom man funnit att det varit verkningslöst, som i Nederländerna 2008 och Italien 2009.
Människan kan förändra det mesta, i positiv och negativ mening. Även hundraser som idag är rena sällskapshundar skulle genom avel kunna göras farliga, och listan på förbjudna raser skulle kunna öka. En farlig hund är en farlig hund oavsett hundras (eller blandras), och en hundägare som inte tar ansvar för sin hund är en olämplig hundägare.

Är det inte väl enkelt för SKK att frånta sig ett ansvar bara för att det gäller blandraser?
Det är alltid beklagligt att olyckor händer. Vi har och tar en del av ansvaret, men vi är ingen myndighet som i slutändan kan förbjuda. Även samhället måste ta sitt ansvar, framför allt för de hundägare som inte är medlemmar i Svenska Kennelklubben. I många olyckor är blandraser inblandade, ibland dåliga blandningar. SKK når inte den grupp som föder upp och säljer sådana hundar, eftersom de står utanför organisationen. Vi försöker ta hand om köparna till alla hundar genom att erbjuda dem kurser och utbildning inom SKK.

Kan man med DNA fastställa vilka olika raser en blandras innehåller?
Man kan enligt uppgift fastställa olika raser genom DNA, men det är en omständlig och kostsam process. Det är lättare när det finns endast två individer att rasbestämma och om dessa raser är vanligt förekommande. Svårare när det är flera raser inblandade.

Borde det finnas regler för uppfödare, så att de inte säljer till fel person?
I SKK ställer vi redan höga krav på våra uppfödare vad gäller deras hundhållning (rastgårdar, aktivering m.m.) men också på att man avlar på hundar som är sunda, både fysiskt och mentalt. Det är en stor fördel att köpa från en uppfödare som tar ansvar för sin uppfödning. Flera klubbar kräver att uppfödaren har gått en utbildning för att han eller hon ska få sälja valparna genom klubben. Trots att vi varje år nyregistrerar ca 50 000 hundar så finns det säljare som inte är organiserade och som vi därmed inte kan ta ansvar för.

Skulle samhället kräva av SKK att samtliga hundägare skulle ha en licens är vi öppna för en diskussion i frågan. Likaså om det skulle krävas licens för att föda upp hundar, och då skulle det gälla alla slags av uppfödningar inklusive blandraser.

Hur förhindrar man att en hund hamnar i fel händer?
SKK sprider information om hur man gör ett rätt köp. På vår webbplats köpahund.se kan man läsa mer om vad man ska tänka på när man väljer hundras, och vad man ska få med sig när man hämtar sin valp. Vi rekommenderar att vända sig till en uppfödare registrerad i SKK. Förutom en dokumenterad bakgrund på hunden får man en uppfödare som tar ansvar och kanske till och med avråder från köp. SKKs uppfödare är dessutom underställda konsumentköplagen.

Vad tycker SKK om att några bostadsföretag har förbud för vissa raser?
Det tycker vi är olyckligt. Missköter sig en enskild hundägare, oavsett vilken hundras eller blandning han eller hon äger, finns både hyreslagen och tillsynslagen att tillgå. Det är en enskild hund eller ägare som ska bestraffas, inte en hel grupp.

Bakgrund, lagen om tillsyn över hundar och katter

Ansvarsutredningen
2002 gjordes utredningen Hund i rätta händer
2003 las ett lagförslag fram till regeringen
2008, efter fem år, fastställdes den nya lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)
2009, ett år senare i maj månad, skickades anvisningar ut till poliserna hur lagen skulle tolkas och användas.

SKK tycker att samhället brast i sitt ansvar då det skulle behöva ta 7 ½ år för att lagen skulle kunna praktiseras. Kan det bero på samhällets prioritering? SKK stödjer lagen och att den praktiseras, därefter utvärderas.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)
Lagen ger möjlighet för polisen att omhänderta en hund som är en samhällsfara. Likaså att fatta beslut om förbud att ha hund om det visar sig att hundägaren brister i tillsynen över sin hund. Frågan kan tyckas vara mindre betydelsefull, men med erfarenhet vet vi att den engagerar såväl medier som allmänhet. Därför är det extra viktigt att låta polisen få resurser att kunna ingripa där lagen så kräver.

Djurpolisen
Startades i Stockholm 2011, på initiativ av länspolismästare Carin Götblad. Djurpolisen är en grupp inom Polisen i Stockholm som arbetar tillsammans med Länsstyrelsen när det gäller brott mot djur. Djurpoliserna kan med stöd av tillsynslagen beordra omedelbart omhändertagande av en hund som är en samhällsfara. Polisen kan också fatta beslut om förbud att ha hund om det visar sig att hundägaren brister i tillsynen över sin hund.

Terminologi
Vilket namn ska vi använda på dessa hundar? Kamphundar, som ett samlingsnamn med en historia, i likhet med jakt- vall- drag och vakthundar? Muskelhundar, Bulltypade terriers? Bulltypade terrerierhundar? Catchdoggar? Bull- och terrierhundar? Den enda kamp seriösa kamphundsägare kampar mot är fördomar!

Link til SKKs side,