Oslo, 9. april 2003

Til: Justiskomiteens medlemmer

Justisdepartementets forslag til ny hundelov - Ot.prp. 48 (2002-2003).

Norsk Kennel Klub (NKK) viser til det oversendte forslag til ny hundelov.

Innhold, vinkling og arbeidsmetoder brukt i forarbeidet finner vi så beklagelige og uhensikts­messige at vi reagerer meget sterkt.

Vårt krav er at forslaget må sendes tilbake til Justisdepartementet for en bredere saksbehandling med minimum ny høringsrunde. Det må settes ned en arbeidsgruppe med representanter utenfor departementet (inklusive de store frivillige hundeorganisasjonene). I det foreliggende forslaget er verken Norsk Kennel Klub eller Norges Jeger og Fiskerforening, som til sammen organiserer 200.000 medlemmer, ikke blitt benyttet som faginstans. I henhold til deres egne utsagn er derimot tre fedre med liten kunnskap om hund benyttet som ressurspersoner av departementets saksbehandler.

Norsk Kennel Klub ønsker en hundelov som er tilpasset dagens hundehold, men som også begrenser utvikling av et hundehold man i dagens samfunn ikke ønsker. Dette oppnår man ikke med det fremlagte forslaget.

Hund er til glede og nytte for eier og for samfunnet. Dette synes å ha gått Justisdepartementet  hus forbi i dens iver etter å legge frem forslag på generelle begrensninger. Slike begrensninger vil kun ramme organisert hundehold, og ikke dem som til nå har hatt et uakseptabelt hundehold uten hensyntagen til eksisterende lovverk.

Den virkelighet Justisdepartementets forslag  forsøker å beskrive om hund og hundehold i Norge stemmer ikke med virkeligheten.

Mange års bevisst og omfattende avlsarbeid, kurser, seminarer og opplæring av nye og gamle hundeeiere har gitt bedre og sunnere hunder fysisk og psykisk, og mer bevisste hundeeiere. Problemet er fremvekst av mindre miljøer og enkelt­personer som ikke holder hund slik man ønsker, men som gjennom sitt hundehold bruker hunden som en trussel.

Aggressive hunder, hundekamper eller hunder som uprovosert angriper mennesker uansett menneskets alder er ikke akseptabelt. Fokus må i større grad enn lovverket indikerer rettes mot de enkeltpersoner og de miljøer der slikt hundehold forekommer.

Norsk Kennel Klub mener at Justisdepartementet med sitt forslag mistenkeliggjør det organiserte hundehold. Derimot blir det uorganiserte hundehold ikke tatt tilbørlig hensyn til. Tilfeldige kommuner og politi kan komme med restriksjoner om både avliving og restriksjoner uten klagemulighet, der hundeeieren står med liten til ingen rettslig beskyttelse eller erstatningsmulighet for verdifulle dyr.

Det blir påstått i proposisjonen at antall hunder har øket de siste årene. NKKs registre viser at registreringstallene de siste 10 år har vært meget stabilt, ca. 24.000. Det har med andre ord innen det organiserte Hunde-Norge vært stor stabilitet.

Det er eieren som former hunden og har ansvar for sosialisering av hunden, uansett rase. Å forby enkelte raser uten annen begrunnelse at de ”likner” på forbudte hunder eller har et navn som ikke er velklingende, er ikke noe Norsk Kennel Klub uten videre kan akseptere. Det er ikke noe som tilsier at american staffordshire terrier eller staffordshire bullterrier er farligere enn andre raser. Det finnes ingen statistikk, verken i Norge eller andre land, som kan dokumentere at disse rasene er farlige.

Et utvidet forbud mot raser vil også øke problemet med ikke-raserene/blandingshunder. Lovfor­slaget sier ingenting om dette, som kanskje er det største feilgrepet som er gjort i Hundeloven. Miljøer med interesse for skjev bruk av hund får fritt spillerom innenfor den foreslåtte Hundelov i spørsmålet om blandingshunder.

Norsk Kennel Klub ønsker velkommen et krav om obligatorisk ID-merking av alle hunder, uansett rase eller blandingshunder. Organisasjonen selv har krav om at hunder som skal delta i kon­kurranser skal være ID-merket. Et krav om obligatorisk ID-merking gjør det mulig å identifisere hunden og dens eier. Systemet er allerede vel utbygget og vil vanskeliggjøre uheldig triksing fra miljøer hvor dette er vanlig.

Ytterligere begrunnede kommentarer vil bli oversendt komiteen 10 april.

 

Vennlig hilsen
NORSK KENNEL KLUB

Ole-Arild Fosmo
Generalsekretær

Vedlegg:
Kommentarer til noen paragrafer

Originaldokumentet (word)